Хилцингер-полирни технологии ООД
Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

                   Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Валентина Христова – Главен cчетоводител и г-жа Мирослава Григорова – счетоводител в Хилцингер-полирни технологии ООД, отговорни лица за разглеждане на сигнали в Хилцингер-полирни технологии ООД, гр. Лясковец

                   Как може да подадете сигнал за нарушение.

               •   Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

                   1. Лично, на отговорните лица ;

                   2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали в офиса на фирмата в 5140 гр. Лясковец, Промишлена Зона Честово, „ Хилцингер-полирни технологии „ ООД ;

                   3. Чрез електронна поща, с адрес:  

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

               •   Може да подадете устен сигнал на телефон: +359 0618 6 2106 или чрез лична среща с отговорните лица, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

                   В тези случаи отговорните лица ще попълнят данните във формуляра по образец и ще Ви дадат възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра,като ги подпишете. ;

* Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

                   ! Следва да попълните всички данни във формуляра !

* В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорните лица щи Ви изпратят съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

                   ! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години !

                   Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали. ;